Wykonywanie orzeczeń za granicą

Andrzej Żurawski        12 kwietnia 2015        6 komentarzy

Witam Cię na moim blogu.

W pierwszym wpisie chciałbym podzielić się moją refleksją na temat rewolucyjnych zmian w zakresie wykonalności orzeczeń zagranicznych wprowadzonych przez Rozporządzenia Rady (WE) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych tzw. „Bruksela I bis”. Prowadząc  szkolenia z zakresu europejskich postępowań sądowych odkryłem, że wielu prawników – praktyków, nie mówiąc już o osobach niezwiązanych zawodowo z prawem nie ma świadomości zmian, jakie wprowadziło to rozporządzenie od dnia 10 stycznia 2015r. do naszego krajowego porządku prawnego.

Dotychczas (i zachowuje to aktualność do orzeczeń wydanych w postępowaniach rozpoczętych przed 10 stycznia 2015r.) postępowanie prowadzone w jednym z państw Unii Europejskiej przeciwko osobie lub firmie znajdującej się w innym państwie Unii Europejskiej miało charakter trzyetapowy – konieczne było:

  1. uzyskanie wyroku
  2. stwierdzenie jego wykonalności w państwie miejsca wykonania
  3. wszczęcie egzekucji.

Procedura stwierdzenia wykonalności, mimo że nie ma złożonego charakteru zakładała posiadanie adresu do doręczeń (lub pełnomocnika do doręczeń) w państwie, w którym się występowało o stwierdzenie wykonalności a to na ogół wiązało się z koniecznością korzystania z lokalnego prawnika i tym samym z dodatkowymi kosztami.

W przypadku postępowań wszczętych po 10 stycznia 2015r. postępowanie ma już charakter dwuetapowy, przewidujący:

  1. uzyskanie wyroku
  2. wszczęcie egzekucji

Po uzyskaniu orzeczenia krajowego wystarczające jest uzyskanie zaświadczenia wydawanego na formularzu, przez sąd orzekający w sprawie, na podstawie art. 53 Rozporządzenia 1215/2012, a następnie skierowanie orzeczenia wraz z zaświadczeniem do organu egzekucyjnego w państwie europejskim, w którym chcemy przeprowadzić egzekucję. Należy liczyć się z tym, że organ egzekucyjny może wezwać o dostarczenie tłumaczenia dostarczonych dokumentów.

Alternatywą dla powyższej procedury (uzyskiwania wyroku w zwykłym, krajowym postępowaniu sądowym) są postępowania europejskie – europejski nakaz zapłaty, europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz w pewnym zakresie europejski tytuł egzekucyjny. Orzeczenia wydane w w/w trybach również nadają się do bezpośredniego wykonania bez konieczności stwierdzenia wykonalności w państwach ich wykonania. Są to jednak instytucje złożone, obarczone szeregiem wymogów, ograniczone w zastosowaniu do określonych rodzajów spraw i wymagają odrębnego omówienia, które znajdziesz w kolejnych wpisach na moim blogu.

 

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Maria Maj 8, 2015 o 19:49

Panie Mecenasie,
w swoim wpisie wskazuje Pan postępowania alternatywne dla uzyskiwania wyroku w zwykłym, krajowym postępowaniu sądowym, w tym postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. W związku z tym, że orzeczenia wydane w obu tych trybach nadają się do bezpośredniego ich wykonania bez konieczności stwierdzenia ich wykonalności w Państwach ich wykonania, które z nich Pana zdaniem powinien wybrać wierzyciel posiadający wierzytelność pieniężną względem dłużnika zagranicznego? Czy istnieją różnice przemawiające na korzyść któregoś z tych postępowań?
Pozdrawiam,
M.

Odpowiedz

Andrzej Żurawski Maj 9, 2015 o 23:31

Witam Pani Mario. Wybór konkretnego postępowania faktycznie jest bardzo istotny i ma istotny wpływ na przebieg i czas trwania postępowania.
Odpowiadając na Pani pytanie, w sposób ogólny mogę stwierdzić, że przewagą postępowań europejskich jest na ogół możliwość szybszego, niż w tradycyjnych postępowaniach, uzyskania orzeczenia. Wybór między postępowaniem o wydanie europejskiego nakazu a postępowaniem w sprawach drobnych roszczeń powinien uwzględniać okoliczność, że to drugie postępowanie jest dostępne jedynie dla roszczeń nieprzekraczających 2.000 euro (do kwoty tej nie dolicza się odsetek i kosztów postępowania) ale za to aby je wszcząć uiszcza się stałą opłatę w wysokości jedynie 100 zł. Stąd też jeżeli Pani wierzytelność nie przekracza w/w kwoty postępowanie w sprawach drobnych roszczeń może stanowić dobry wybór. Nawet jeśli pozwany podejmie się aktywnej obrony to sąd ma możliwość wykorzystania uproszczonego postępowania dowodowego (w tym odebranie zeznań na piśmie lub przeprowadzenie rozprawy w formie telekonferencji) dzięki czemu czas potrzebny na uzyskanie orzeczenia powinien być stosunkowo krótki. W przypadku wierzytelności przekraczających 2.000 euro pozostaje Pani europejski nakaz zapłaty.
Odrębną kwestią jest europejski tytuł egzekucyjny, który można wykorzystać jeżeli już dysponuje Pani orzeczeniem sądu polskiego. Nie stanowi on samodzielnego mechanizmu pozwalającego na dochodzenie należności – jest on jedynie europejskim “paszportem” nadawanym krajowemu orzeczeniu dzięki czemu można wykonać je w innych państwach członkowskich UE.

Odpowiedz

Joanna Maj 12, 2016 o 13:09

Panie Mecenasie,
moje pytanie dotyczy sytuacji, kiedy zostało już wydane orzeczenie w postępowaniu w sprawie o roszczenie drobne: jaka jest następnie procedura egzekwowania zapłaty od dłużnika zagranicznego? Czy samo postępowanie zawiera w sobie mechanizm pozwalający na dochodzenie należności, czy też należy zwrócić się do odpowiedniego sądu o wydanie europejskiego tytułu egzekucyjnego?
Pozdrowienia,
Joanna

Odpowiedz

Andrzej Żurawski Maj 14, 2016 o 23:57

Witam Pani Joanno,

w przypadku gdy dysponuje Pani prawomocnym orzeczeniem sądu w postępowaniu w sprawach drobnych roszczeń koniecznym jest złożenie wniosku o stwierdzenie jego wykonalności – stosownie do art. 20 ust 2 Rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Następnie ma już Pani możliwość skierowania takiego orzeczenia do wykonania w trybie egzekucji w Państwie europejskim, w którym znajduje się majątek dłużnika – stosownie do art. 21 w/w Rozporządzenia.

Orzeczenie wydane w państwie członkowskim w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń jest uznawane i wykonywane w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania wykonalności oraz bez możliwości sprzeciwienia się co do jego uznania.

Strona dochodząca wykonania przedstawia: odpis orzeczenia spełniający warunki niezbędne do ustalenia jego autentyczności i kopię formularza, o którym mowa w art. 20 ust. 2, oraz, w razie potrzeby, jego tłumaczenie na język urzędowy państwa członkowskiego wykonania lub, jeśli w tym państwie członkowskim obowiązuje kilka języków urzędowych, na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych, w jakim zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego prowadzi się postępowanie sądowe w miejscu, gdzie dochodzi się wykonania zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego, lub na jakikolwiek inny język wskazany przez państwo członkowskie wykonania jako przez nie akceptowany.

Odpowiedz

Monika Sierpień 3, 2016 o 12:46

Witam,
Chciałabym zapytać czy istnieje taka ewentualność, by Pan Mecenas pomógł naprowadzić mnie jak w praktyce skierować egzekucję należności poza granicami kraju posiadając Europejski Tytuł Egzekucyjny ?

Odpowiedz

Andrzej Żurawski Sierpień 4, 2016 o 01:01

Witam Pani Moniko,

poniżej przybliżam regulacje dotyczące wykonywania orzeczenia w zależności od trybu, jaki można wykorzystać.

Egzekucja orzeczenia sądu krajowego uzupełnionego o Europejski Tytuł Egzekucyjny.

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych procedury egzekucyjne podlegają prawu Państwa Członkowskiego wykonania a orzeczenie, któremu nadano zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, jest wykonywane na takich samych warunkach, jak orzeczenie wydane w Państwie Członkowskim wykonania.

Powinna Pani zatem przedstawić właściwemu organowi egzekucyjnego Państwa Członkowskiego wykonania (siedziba/zamieszkania dłużnika) następujące dokumenty:

a) odpis orzeczenia, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności; i

b) odpis zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności; i

c) transkrypcję zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego lub jego tłumaczenie na język urzędowy Państwa Członkowskiego wykonania

Egzekucja orzeczenia sądu krajowego wydanego po 10 stycznia 2015r.

Postępowanie w sprawie wykonywania orzeczeń wydanych w innym państwie członkowskim podlega prawu wezwanego państwa członkowskiego. Orzeczenie wydane w którymkolwiek państwie członkowskim i wykonalne w wezwanym państwie członkowskim jest tam wykonywane na tych samych warunkach, co orzeczenie wydane w tym wezwanym państwie członkowskim (art. 41 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych).

Dalej w tym samym akcie prawnym czytamy, iż do celów wykonania w państwie członkowskim orzeczenia wydanego w innym państwie członkowskim wnioskodawca przedstawia właściwemu organowi egzekucyjnemu:

a)odpis orzeczenia spełniający warunki niezbędne do stwierdzenia jego autentyczności; oraz

b)zaświadczenie wydane zgodnie z art. 53, potwierdzające wykonalność orzeczenia i zawierające wyciąg z orzeczenia, a w stosownych przypadkach również odpowiednie informacje o podlegających zwrotowi kosztach postępowania i naliczeniu odsetek.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem zurawski@gz.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: