Alimenty z zagranicy

Andrzej Żurawski        28 sierpnia 2018        Komentarze (0)

Sytuacja, w której dłużnik przebywa poza terytorium Polski, na terenie Unii Europejskiej, nie oznacza, że alimenty z zagranicy nie mogą być egzekwowane. Nawet brak wiedzy na temat adresu zamieszkania dłużnika nie przekreśla szans na ściągnięcie alimentów. Jeżeli dłużnik przebywa na terenie Unii Europejskiej, zastosowanie będzie miało Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku.

Alimenty z zagranicy – podstawa egzekucji

Pierwszym krokiem jest uzyskanie sądowego potwierdzenia obowiązku zapłaty alimentów. Należności z tytułu alimentów mogą być egzekwowane na podstawie tytułu wykonawczego, koniecznie zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, zobowiązującym dłużnika do płacenia rat alimentacyjnych. Może nim być:
a) prawomocny wyrok
b) prawomocne postanowienie sądu o zatwierdzeniu ugody alimentacyjnej.

Alimenty z zagranicy – procedura dochodzenia

Następnym krokiem jest złożenie przez wierzyciela wniosku o wykonanie orzeczenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych do Prezesa Sądu Okręgowego, właściwego dla miejsca pobytu wierzyciela. Wniosek należy złożyć na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik nr VI do Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku. Złożenie wniosku jest nieodpłatne, opłacie podlega jedynie tłumaczenie dokumentów i wydanie odpisów dokumentów urzędowych. Do wniosku należy dołączyć m. in.:
odpis wyroku zasądzającego alimenty,

  • wykaz zaległości alimentacyjnych z podziałem na kwoty, miesiące i lata,
  • informację o koncie bankowym,
  • oryginał zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka (gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego),
  • oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (gdy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego),
  • podanie wierzyciela o przyjęcie wniosku,
  • adres pobytu dłużnika alimentacyjnego (jeżeli jest nam znany to należy wskazać go we wniosku, gdyż na tej podstawie sąd polski ustali właściwy organ zagraniczny)
  • wniosek o poszukiwanie dłużnika alimentacyjnego (jeżeli adres pobytu dłużnika alimentacyjnego nie jest nam znany).

Sąd przekazuje wniosek ustalonemu organowi centralnemu w państwie członkowskim, w którym dłużnik przebywa. Organ w innym państwie członkowskim, do którego został skierowany wniosek, potwierdza jego wpływ w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Zawiadamia o podjętych wstępnych działaniach i w razie konieczności wzywa o uzupełnienie dokumentów lub informacji. Po upływie kolejnych 30 dni organ informuje sąd polski o stanie sprawy. Egzekucja należności alimentacyjnych odbywa się według przepisów postępowania egzekucyjnego obowiązujących w danym kraju.

Alimenty z zagranicy – w jakich państwach można ich dochodzić według regulacji UE.

Rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej nr 4/2009 obowiązuje wszystkie kraje Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Malta, Rumunia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Węgry, Włochy za wyjątkiem Danii.

W przypadku, gdy dłużnik ma miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej egzekucja również jest możliwa. Alimenty z zagranicy w tym przypadku egzekwowane są według Konwencji Haskiej oraz Konwencji Nowojorskiej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem zurawski@gz.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: