prawo międzynarodowe wrocław

Andrzej Żurawski        10 czerwca 2016        Komentarze (0)

Prawo międzynarodowe Wrocław – jaki jest między nimi związek?

Między innymi taki, że historia Wrocławia splata się z historią wielu państw, czyniąc z niego miejsce otwarte na cudzoziemców i idee współpracy międzynarodowej. We Wrocławiu znajdują się siedziby wielu transgranicznie działających firm. Zapewne dlatego też we Wrocławiu mieści się siedziba Kancelarii Adwokackiej Dawidowicz Grochowski Żurawski, która zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa międzynarodowego.

prawo międzynarodowe wrocław

O jakie usługi w zakresie prawa międzynarodowego pytają przedsiębiorcy?

Na ogół jest to:

 1. udział w pozasądowych negocjacjach – zagraniczna windykacja należności;

  Sprzedałem towar firmie zagranicznej, która mi nie zapłaciła – co mogę zrobić żeby odzyskać pieniądze? (…)

 2. przygotowywanie umów międzynarodowej sprzedaży towarów lub umów świadczenia usług w innych państwach lub przez kontrahentów z innych państw;

  Zamierzam podjąć współpracę z odbiorcą z Włoch. Jak przygotować umowę aby zabezpieczała moje interesy? (…)

 3. reprezentacja w międzynarodowych postępowaniach sądowych (Europejski Nakaz Zapłaty, Europejski Tytuł Egzekucyjny, Europejskie Postępowanie w Sprawie Drobnych Roszczeń, Europejski Nakaz Zabezpieczenia na rachunku bankowym);

  Mam dłużnika za granicą. Windykacja międzynarodowa nie przyniosła efektu i chcę go pozwać ale zależy mi aby postępowanie toczyło się przed sądem polskim. W razie możliwości chciałbym zając mu wcześniej konto bankowe (…)

 4. prowadzenia postępowań egzekucyjnych za granicą;

  Uzyskałem wyrok przeciwko mojemu dłużnikowi w Niemczech. Chcę teraz skierować sprawę do komornika żeby możliwie najszybciej odzyskać swoje pieniądze (…)

 5. pomoc w przeprowadzeniu uznania krajowych orzeczeń sądowych (wyroków, nakazów, postanowień);

  Złożyłem pozew przeciwko swojemu kontrahentowi z Rosji. Sąd polski wydał w tej sprawie wyrok. Co mam zrobić aby móc go wykonać na terytorium państwa rosyjskiego? (…)

 6. doradztwo prawne w zakresie zagranicznego prawa podatkowego, zagranicznego prawa ubezpieczeń społecznych i ich wpływu na analogiczne regulacje obowiązujące w Polsce;

  Zawiesiłam działalność gospodarczą w Polsce a jednocześnie jestem zatrudniona w Wielkiej Brytanii i założyłam tam spółkę LTD. Ostatnio otrzymałam informację, że istnieje niebezpieczeństwo, że ZUS i Urząd Skarbowy mogą dochodzić ode mnie uiszczenia należności publicznoprawnych w Polsce. Czy to prawda? (…)

 7. reprezentacja w międzynarodowych postępowaniach mediacyjnych;

  Firma z Grecji zalega naszej z zapłatą za wykonaną usługę. Całe szczęście mamy podpisaną umowę o współpracy, jednak jest w niej zapis na sąd polubowny w Atenach. Czy to znaczy, że jedynie ten sąd może rozpoznać tą sprawę? Jak mam dalej postępować w tej sprawie? (…)

 8. pomoc w założeniu spółki za granicą;

  Chcemy otworzyć firmę w Niemczech lub Czechach. Zależy nam na kompleksowej usłudze – założenie spółki, organizacja siedziby, obsługa prawna, obsługa księgowa. Chodzi o to abyśmy mogli rozpocząć normalną działalność za granicą już za max. miesiąc. Czy to jest do zrobienia? (…)

 9. obsługa prawna spółki za granicą;

  Potrzebuję zabezpieczenia moich interesów od strony prawnej za granicą. Mam spółkę ale potrzebuję kogoś kto będzie czuwał nad wszystkim od strony prawnej (…)

 10. obsługa prawna przejęcia, fuzji, przystąpienia kapitałowego do zagranicznego podmiotu.

  Mój kontrahent z Belgii zaproponował mi zakup udziałów w spółce, którą prowadzi. Już teraz sprzedaję sporo na rynek belgijski ale dzięki połączeniu sił będziemy mieli możliwość konkretnego wejścia na rynek. Muszę proszę o przedstawienie kosztorysu związanego z taką transakcją (…)

Jaka wiedzę należy mieć podejmując się prowadzenia  sprawy międzynarodowej?

Przede wszystkim istotna jest znajomość regulacji prawnych. W zależności od sprawy konieczna może być znajomość zarówno prawa innego państwa, prawa europejskiego, prawa międzynarodowego sensu stricto (konwencje międzynarodowe, umowy bilateralne), jak również prawa polskiego.  Poszczególne z w/w elementów rozkładają się różnie w zależności od charakteru sprawy – np:

W przypadku transakcji handlowej między dwoma Państwami członkami Unii Europejskiej i jednocześnie sygnatariuszami konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów decydujące znaczenie będą miały regulacje unijnych rozporządzeń (w płaszczyźnie procesowej) oraz konwencji wiedeńskiej (w płaszczyźnie materialnoprawnej).

Prawo którego państwa jest właściwe?

Artykuł

Sąd którego państwa jest właściwy?

Artykuł

 

W przypadku transakcji handlowej między podmiotami spoza Unii Europejskiej akcent przesuwa się na konwencje międzynarodowe i dwustronne umowy międzynarodowe, których są stronami a których analiza pozwoli wyznaczyć dopiero właściwe regulacje procesowe i materialnoprawne.

Kogo trzeba znać aby podjąć się prowadzenia sprawy międzynarodowej?

W większości przypadków, nawet jeżeli dana sprawa transgraniczna będzie w większości podlegać regulacjom prawa europejskiego, międzynarodowego i polskiego to i tak w pewnym puncie zajdzie potrzeba zastosowania w pewnym zakresie prawa krajowego innego państwa – czy to dla określenia statusu podmiotu zagranicznego, zasad doręczania korespondencji sądowej i wiążących się z tym domniemaniami, czy przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Wskazana jest zatem aby mieć wówczas na podorędziu lokalnego prawnika (najlepiej adwokata) który uzbroi nas w wiedzę dotyczącą regulacji obowiązującej w tym państwie lub pomoże przeprowadzić czynności, których podjęcie możliwe jest jedynie na terytorium i stosownie do prawa tego państwa.

Istotne jest aby ów zagraniczny adwokat był osoba sprawdzoną lub przynajmniej zweryfikowaną w lokalnym rejestrze adwokatów – prowadzonym na ogół przez organy samorządu zawodowego lub organ centralny (np. ministerstwo).  Sam fakt prowadzenia strony internetowej nie jest gwarantem prawdziwości zawartych na niej danych. Mając na uwadze wypadki z przeszłości , gdy za adwokatów oddawały się osoby bez jakichkolwiek uprawnień lub w trakcie ich nabywania wskazanym jest powierzenie działań adwokatowi polskiemu zajmującemu się problematyką międzynarodową i współpracującemu z kancelariami zagranicznymi.

Co ciekawe przy okazji szkoleń dla profesjonalnych pełnomocnika z zakresu prawa międzynarodowego odbywających się m. in. we Wrocławiu miałem okazję przekonać się, że wielu prawników zagranicznych z uprawnieniami adwokata przybywa aktualnie w Polsce i tu praktykuje utrzymując jednocześnie ścisłe relacje z kancelariami ze swoich ojczyzn. Niekiedy można zatem nawiązać kontakt z właściwym prawnikiem zagranicznym osobiście, bez konieczności podróży do innego państwa.

W zależności od charakteru sprawy  transgranicznej niekiedy koniecznym jest skorzystanie z pomocy firmy windykacyjnej świadczącej usługi windykacji międzynarodowej, czy z lokalnego, zagranicznego biura księgowego.  Kontakty do tych podmiotów, w razie takiej potrzeby, powinniśmy uzyskać bez problemu od kancelarii adwokackiej, której powierzymy prowadzenie naszej sprawy międzynarodowej.

Co należy potrafić aby podjąć się prowadzenia sprawy międzynarodowej?

Przede wszystkim konieczna jest znajomość języków obcych. Nieodzowna jest znajomość prawniczego języka angielskiego a wskazana znajomość innych popularnych języków europejskich takich, jak francuski czy język niemiecki. Jeżeli zatem decydujemy się na samodzielne prowadzenie sprawy międzynarodowej lub powierzamy ją kancelarii to upewnijmy się, że osoba która będzie się nią zajmować nie będzie miała problemów językowych. Może to bowiem skomplikować najprostszą nawet sprawę.

Wskazane jest również aby  sprawą międzynarodową zajmować się osoba posiadająca doświadczenie w transgranicznej obsłudze prawnej. W przeciwnym razie narażamy się na ryzyko pominięcia istotnych okoliczności, czego konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Na blogu znajdują się moje wcześniejsze wpisy opisujące, jak napisać wezwanie do zapłaty w języku angielskim oraz wezwanie do zapłaty w języku niemieckim, do których lektury zachęcam.

WROCLAW, POLAND - APRIL 02, 2016: Aerial view of Wroclaw. Illuminated city skyline during a beautiful sunset, April 02, 2016 in Wroclaw, Poland.

Prawo międzynarodowe Wrocław.

Wrocław jest miastem szczególnym – ze względu na koleje historii i zdarzenia które spowodowały że krzyżują się na jego ulicach, podwórkach, placach losy wielu narodów.

W swojej długiej historii Wrocław był miastem wchodzącym w skład Polski, Czech,  Austrii, Prus, Niemiec .  Co więcej od  1807r. Wrocław  był okupowany kilka lat przez wojska należące do… Francji.

To do Wrocławia po 1945r. przesiedlono inteligencję z Lwowa i Wilna  – ludzi o potężnym dorobku naukowym, którzy stworzyli podwaliny dla rozwoju życia naukowego po okresie II Wojny Światowej.

To we Wrocławiu kształci się aktualnie 140.000 studentów z czego co piętnasty to gość z zagranicy.

Nie ulega wątpliwości, że Wrocław jest europejską stolicą kultury w związku z czym formalnością było przyznanie mu miana Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Historia miasta niewątpliwie ma wpływ na mentalność jego mieszkańców – nie inaczej jest w przypadku Wrocławia, który jest miejscem gościnnym i otwartym na cudzoziemców i ideę współpracy międzynarodowej. Prawo międzynarodowe Wrocław pozostają w ścisłym związku, który stale się wzmacnia.

wywiadownie gospodarcze

Andrzej Żurawski        04 czerwca 2016        Komentarze (0)

Wywiadownie gospodarcze w ostatnim czasie nabywają dużego znaczenia dla podmiotów zainteresowanych bezpieczeństwem w prowadzonej działalności gospodarczej. W świecie, w którym króluje informacja, a sukces w biznesie zależy od szybkości jej zdobycia i przetworzenia, niebagatelną rolę zaczynają odgrywać źródła z jakich może ona być pozyskiwana. Tradycyjne źródła pozyskiwania informacji: od znajomych, kontrahentów, czy z rejestrów państwowych przestały być wystarczające by zdobyć całościową informację umożliwiającą rzetelny ogląd sytuacji będący podstawą do podjęcia precyzyjnych i zakończonych sukcesem posunięć biznesowych.

wywiadownie gospodarcze

Dostrzegając powyższe potrzeby i wychodząc im naprzeciw powstał rynek firm zajmujących się wywiadem gospodarczym. Na wstępie trzeba zaznaczyć, iż wywiad gospodarczy bardzo często mylony jest ze „szpiegostwem gospodarczym”, zupełnie niesłusznie. Mianem szpiegostwa gospodarczego określać się bowiem powinno nielegalne i dokonywane najczęściej przez tajne służby państwowe, natomiast działalność wywiadowni gospodarczych jest działalnością jak najbardziej legalną.  Istnieje kilka płaszczyzn, na którym można rozpatrywać działalność wywiadowczą, są to:

 • wywiad konkurencyjny (koncentrujący się na informacjach o przedsiębiorcach na tym samym rynku),
 • wywiad biznesowy (związany głównie z analizą i porządkowaniem wielu skomplikowanych i powiązanych informacji z całego rynku),
 • wywiad ekonomiczny (skupia się na badaniu przepływów zasobów finansowych i niefinansowych wewnątrz danych krajów lub globalnych organizacji),
 • wywiad nt. rzetelności firm (zajmuje się wszechstronnym badaniem konkretnego podmiotu, zarówno pod względem jego powiązań finansowych i prawnych, a także możliwości finansowych, posiadanych zasobów ludzkich i kapitałowych),
 • wywiad handlowy (obejmuje pozyskanie, przetworzenie i udostępnianie danych o podmiotach gospodarczych, ich funkcjonowaniu w otoczeniu, działalności, informacji o konkurencji i kondycji handlowej, powiązaniach i sytuacji prawnej, a także innych danych, istotnych z punktu widzenia działalności gospodarczej).

Wywiadownie gospodarcze oferują obszerny wachlarz usług: począwszy od sprawdzania wiarygodności firmy oraz pracowników oraz członków zarządu, ustaleń dotyczących posiadanego majątku, poprzez obserwację pracowników i członków zarządu przedsiębiorstwa i jego mienia, działania polegające na kontrwywiadzie i ochronie przed czynami nieuczciwej konkurencji, aż po prowadzenie działań windykacyjnych i własnych śledztw mających za zadanie wykrycie przestępstw gospodarczych.

Detektywi gospodarczy w swojej pracy korzystają z najrozmaitszych instrumentów. Detektywi zajmują się m. in. ustaleniem płynności finansowej, dokonują analizy wiarygodności płatniczej, dostępnych danych na temat majątku, np. praw własności do nieruchomości na podstawie treści ksiąg wieczystych, dokonują ustaleń rzetelności w kontraktach handlowych a nawet opinii, jaka panuje w środowisku na temat kontrolowanego podmiotu. Prowadzą także działalność wywiadowczą wśród pracowników, współpracowników, kontrahentów danego przedsiębiorstwa,pozyskują dane z Krajowego Rejestru Dłużników.

Ceny usług wywiadu gospodarczego są stosunkowo wysokie i wahają się w zależności od państwa w jakim funkcjonuje dany podmiot i od czasu w jakim informacje mają być zdobyte, a raport przygotowany, niektóre firmy zajmujące się wywiadem gospodarczym oprócz przygotowania raportów całościowych oferują zdobycie jedynie konkretnych, interesujących przedsiębiorców informacji takich jak: wyjawianie nieruchomości, ruchomości, majątku, postępowań sądowych i komorniczych, rodzaju posiadanych wierzytelności, zadłużenie publicznoprawne, informacji o zatrudnieniu , weryfikacji adresów , a także powiązań osobowych i kapitałowych. Rozpiętość cen poszczególnych usług obrazuje poniższa tabela:

Usługa
Cena-OD
Cena-DO
Wyjawianie nieruchomości
200
400
Wyjawianie ruchomości
200
400
Wyjawianie całości majątku
900
1300
Sprawy sądowe i komornicze
200
400
Informacja o wierzytelnościach
200
400
Zadłużenie podatkowe
200
400
Informacja o zatrudnieniu
200
400
Dane adresowe
200
400
Powiązania osobowe i kapitałowe
700
1100

Niektóre wywiadownie gospodarcze proponują kompleksowe usługi, polegające na przygotowaniu całościowych raportów handlowych w których brane pod uwagę są wszystkie o których mowa była powyżej, w ofercie brane są pod uwagę dwa czynniki: państwo w jakim działa lub jest zarejestrowany dany podmiot i szybkości w jakich raport będzie przygotowany. Rozpiętości cen obrazuje poniższa tabela:

Kraje (obszar)
Normalny
Pilny
Expres
Europa Środkowa
300-400
600-800
900-1300
Europa Zachodnia
350-400
700-900
1000-1500
Europa Wschodnia
400-600
900-1100
1400-1600
Europa Północna
600-800
1300-1600
2100-2500
Ameryka Północna
700-900
1500-1800
2000-2600
Azja
900-1100
1800-2200
2500-3000

Wywiad gospodarczy może być doskonałym źródłem informacji gospodarczej przy założeniu, że potrafimy określić jakie dane dotyczące działalności sprawdzanego podmiotu są dla nas istotne. W przeciwnym razie koszt pozyskania informacji przez wywiadownie gospodarcze może okazać się niewspółmierny do korzyści z nich płynących.

Dłużnik za granicą

Andrzej Żurawski        28 maja 2016        Komentarze (0)

Dłużnik za granicą – to koszmar większości firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Bardzo często spotykam się z pytaniami zarówno klientów, jak i kolegów po fachu – adwokatów i radców prawnych co zrobić w sytuacji, w której dłużnik wyjechał na stałe za granicę lub od początku mamy do czynienia z obywatelem innego państwa lub firmą zagraniczną.

dluznik_za_granica

Do każdej sprawie należy podejść indywidualnie.

Windykacja czy postępowanie sądowe ?

Po pierwsze zależy odpowiedzieć, czy dłużnik za granicą to osoba lub firma, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, czy też zaległość jest efektem działań zmierzających do uzyskania bezprawnej korzyści naszym kosztem.

Trudności finansowe czy oszustwo?

Artykuł

W pierwszym przypadku zasadnym jest rozważenie zastosowania w większym stopniu procedur windykacyjnych zmierzających do znalezienia wspólnie z dłużnikiem wyjścia z trudnej dla niego sytuacji. Należy jednakże mieć na uwadze, że windykacja międzynarodowa jest wyspecjalizowaną formą działalności – stąd też należy zwrócić się do wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej – aktualnie na rynku jest tylko kilka  podmiotów wartych polecenia.

W przypadku gdy podejrzewamy próbę wyłudzenia pieniędzy, czy oszustwa w większości przypadków zalecanym jest podjęcie jak najszybszych działań prawnych. Jeżeli dłużnik planował zaciągnięcie zobowiązania z zamiarem jego nieuregulowania to możliwości windykacji pozasądowej są mocno ograniczone. Na ogół dłużnik będzie podejmował rozmowy z windykatorami ale jego głównym celem będzie zyskanie na czasie lub stworzenie sobie alibi opowieściami o krachu na rynku, nieudanej inwestycji, oszustwie któremu rzekomo padł ofiarą albo deklaracjami zapłaty niezwłocznie, gdy otrzyma pieniądze od innego ze swoich kontrahentów.

Postępowanie sądowe w Polsce czy za granicą?

Jakie prawo jest właściwe?

Artykuł

Sąd którego państwa jest właściwy?

Artykuł

W przypadku braku zadowalających efektów windykacji lub gdy dokonamy oceny, że dłużnik za granicą jest zwykłym oszustem należy dokonać oceny sądu i prawa właściwego dla naszej sprawy. Ocena ta ma bardzo duże znaczenie i poważne skutki dla możliwości odzyskania środków. Dokonanie błędnej analizy w zakresie właściwego prawa może prowadzić do oddalenia powództwa. Natomiast błąd w zakresie ustalenia jurysdykcji krajowej może prowadzić do skierowania postępowania do sądu niewłaściwego państwa co prowadzić może do odrzucenia pozwu, umorzenia postępowania a w skrajnych przypadkach do przedawnienia roszczenia.

Egzekucja w Polsce czy za granicą?

Ocena, gdzie możliwym będzie skierowanie postępowania egzekucyjnego związana jest ściśle z miejscem położenia majątku i źródeł dochodów dłużnika. Jeżeli dłużnik posiada składniki majątku w Polsce nic nie stoi na przeszkodzie aby dysponując wykonalnym orzeczeniem móc skierować go do przymusowego wykonania do polskiego komornika. Jeżeli dłużnik posiada majątek za granicą możliwym będzie przeprowadzenie przymusowej egzekucji (na podstawie europejskiego nakazu zapłaty, orzeczenia sądu krajowego bezpośrednio wykonalnego w innych państwach UE na podstawie Rozporządzenia Bruksela I bis 1215/2012, orzeczenia sądu krajowego wzbogaconego o europejski tytuł egzekucyjny) jedynie przy wykorzystaniu zagranicznych organów egzekucyjnych. W takim przypadku zalecam podjęcie współpracy z lokalną kancelarią adwokacką – najlepiej za pośrednictwem polskiego adwokata specjalizującego się w problematyce sporów międzynarodowych.

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Artykuł

Niebawem zestaw narzędzi do prowadzenia egzekucji ulegnie poważnemu poszerzeniu od 18 stycznia 2017r. wchodzi bowiem w życie Rozporządzenie nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Szkolenia z zakresu windykacji polubownej i sądowej, czyli dłużnik za granicą – sposoby działania

Między innymi o zagadnieniach windykacji zagranicznej skierowanej przeciwko dłużnikom za granicą poświęcone są szkolenia realizowane przeze mnie we współpracy z Poznańskim Instytutem Logistyki i Magazynowania w ramach unijnego projektu e-Codex realizowanego przy współdziałaniu z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Dłużnik za granicą to poważny problem, którego rozwiązanie wymaga wzięcia pod uwagę szeregu elementów – natury prawnej i psychologicznej, stąd też wskazane jest dokładne przeanalizowanie sytuacji przy współdziałaniu specjalistów przed podjęciem działań których skutki często są już nieodwracalne.

Windykacja zagraniczna

Andrzej Żurawski        15 maja 2016        Komentarze (0)

Windykacja zagraniczna jest usługą, o którą coraz częściej pytają mnie klienci – firmy prowadzące działalność międzynarodową.

Nie ma nic gorszego dla przedsiębiorcy, jak nie otrzymać zapłaty za towar, który się wyprodukowało i wydało kupcowi lub za usługę, którą się wykonało. Od kilku lat obserwuję stały wzrost tego zjawiska. Dziś handel międzynarodowy jest obarczony bardzo dużym ryzykiem. Nawet posiadanie stałych, dobrych odbiorców niczego nie gwarantuje.

 Są dwa główne powody, dla których zagraniczni dłużnicy nie oddają pieniędzy i konieczne jest przeprowadzenie windykacji:

 1. Mają problemy finansowe.
 2. Chcą uzyskać bezprawną korzyść.

Businessman with handcuffs

Windykacja zagraniczna – problemy finansowe dłużnika

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze jest związane z pewnym ryzykiem. W handlu międzynarodowym to ryzyko jest szczególnie wysokie, ze względu na różnice w prawie poszczególnych państw, różnice w mentalności partnerów handlowych, złudne poczucie bezkarności wynikające z odległości, ujawniającą się w coraz większej liczbie państw niestabilność gospodarki. Ponadto na ogół prawo faworyzuje organy skarbowe i pracowników – to oni mają pierwszeństwo w otrzymaniu pieniędzy w przypadku prowadzenia egzekucji komorniczej. Wskazanym jest zatem umiejętne przeprowadzenie windykacji zagranicznej przy współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami – spowoduje to zwiększenie szans na odzyskanie pieniędzy.

 

„To częsta sytuacja – dłużnik, który jest wspaniałym człowiekiem, przyjacielem i wspólnikiem w interesach nagle przestaje płacić. To normalne, że wierzymy człowiekowi, którego dobrze znamy i który, przyrzeka, że to tylko przejściowe problemy, które rozwiąże w ciągu kilku miesięcy. Niestety, często jest tak, że choć dłużnik jest uczciwy i chce oddać pieniądze staje się inaczej. Prawo w razie problemów z płatnościami stawia wierzyciela w długiej kolejce – po urzędach i pracownikach. Dlatego bardzo ważne jest, aby rozpocząć windykację jak najszybciej.”

Specjalista z zakresu windykacji międzynarodowej.

 

Windykacja zagraniczna – oszustwo

Rzadziej, ale niestety również zdarzają się sytuacje, gdy dobre stosunki i zaufanie są wykorzystywane do dokonania oszustwa. Odbiorca, który zawsze rozliczał się na czas przestaje nagle odpowiadać na nasze telefony, listy, faksy, albo udaje, że ma chwilowe problemy, które jednak z czasem wcale nie ustępują.

„Oszukał mnie na 235.000 Euro! Zróbcie wszystko żebym odzyskał moje pieniądze a później oskarżcie go o oszustwo. Przecież to zwykła kradzież, on ma majątek a napisał mi, że zbankrutował…”

Właściciel firmy produkcyjnej.

 

Powyższa treść to fragment listu , w którym dyrektor  fabryki klimatyzatorów pisze o … jednym ze swoich najlepszych klientów. Ich współpraca układała się doskonale, obroty sięgały 2.500.000 Euro, klient zawsze płacił zgodnie z terminami. W pewnym momencie klient przestał płacić za dostarczany towar.

Na listy i telefony odpowiadał, że czeka na pieniądze od odbiorców, więc płatność nieco się opóźni. Tak naprawdę właśnie pozbywał się majątku – wszystko przepisując na żonę i dzieci, oraz sprzedając. Gdy dostawca po sześciu miesiącach czekania stracił cierpliwość i zlecił odzyskanie pieniędzy kupiec nie miał nic, oprócz ubrania, które miał na sobie.

„To powszechna sytuacja. Często zdarza się, że kontrahent, którego dostawca uważa za odpowiedzialnego, poważnego klienta po prostu szykuje sobie grunt pod oszustwo. Najczęściej prowadzi interesy z kilkoma firmami w ten sposób, że płaci innym pieniędzmi, które wyłudził od poprzedniej. Dzieje się tak do czasu, kiedy zdobędzie ich zaufanie i możliwość kupowania na dłuższy termin płatności wtedy po prostu nie oddaje pieniędzy i szuka następnej ofiary.”

Specjalista z zakresu windykacji międzynarodowej.

 

Co zrobić aby zminimalizować ryzyko?

 

Przede wszystkim szybko podejmuj decyzję o podjęciu windykacji zagranicznej. Nie jest problemem płatność, z którą klient zalega tydzień lub dwa, bowiem w takim odstępie czasu szanse na odzyskanie pieniędzy sięgają 90%. Problem zaczyna się, gdy dług ma już 1,5 miesiąca, a gdy mijają 3 miesiące sprawa jest już bardzo pilna.

Przyjmuje się, iż między upływem czasu a szansami odzyskania pieniędzy istnieje stała zależność. Obrazują ją poniższy wykres.

windykacja zagraniczna

Powyższy wykres został sporządzany na podstawie wyników firm windykacyjnych odzyskujących pieniądze z tytułu transakcji o charakterze międzynarodowym. Proszę zwrócić uwagę na czerwony punkt – oznacza on istotny moment dla każdej wierzytelności, po upływie, którego szansa odzyskania pieniędzy gwałtownie spada.

Windykacja zagraniczna ma duże szanse powodzenia jeżeli odpowiednio szybko podejmie się działania a tym samym w odpowiednim momencie rozpozna się przyczynę braku zapłaty i dobierze odpowiednie środki.

Bieg firmowy

Andrzej Żurawski                Komentarze (0)

W tym roku po raz pierwszy nasza kancelaria wzięła udział w wydarzeniu jakim jest bieg firmowy – corocznym evencie, którego ideą jest promowanie zdrowego stylu życia oraz działalność charytatywna.

Na starcie stanęło pięcioro śmiałków (w tym ja) i w takim też składzie dotarliśmy do finału biegu. Można więc ogłosić że nasz start zakończył się sukcesem. Mniejsza o czas i miejsce w rankingu – w końcu nie są one najważniejsze… 😉

Świetna atmosfera zdrowej rywalizacji, pozytywnie nastawieni do życia (i siebie nawzajem) uczestnicy, dobra organizacja – wszystko to sprawiło, że bardzo miło spędziliśmy czas i bez wątpienia również w przyszłym roku bieg firmowy nie odbędzie się bez nas.

bieg firmowy