Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

egzekucja w Niemczech

Andrzej Żurawski        23 lutego 2017        Komentarze (1)

Często spotykam się z pytaniem, czy egzekucja w Niemczech jest łatwa do wszczęcia i przeprowadzenia i czy w ogóle warto podejmować działania egzekucyjne sporo dłużnik wyjechał za granicę.

Z amerykańskich westernów dobrze znany nam jest obrazek, gdy zarówno pościg jak i władza szeryfa kończyła się na granicy stanu, kto za nią uciekł pozostawał wolny i bezkarny. Czy podobne reguły mają zastosowanie do dłużnika w dzisiejszych czasach? Czy dzisiaj po przekroczeniu granicy z Republiką Federalną Niemiec przez jeden z mostów na Odrze, wierzyciel nie ma szans na odzyskanie swoich pieniędzy, a dłużnik zwalnia się z odpowiedzialności?

Okazuje się jednak, że co było możliwe na dzikim zachodzie nie jest już takie łatwe do powtórzenia w Zjednoczonej Europie. Co więcej, z moich doświadczeń wynika, że często prawo (i sprawiedliwość) jest szybciej egzekwowane za naszą zachodnią granicą niż w Polsce i na pobłażliwość organów państwowych nie można tam liczyć. Poniżej prezentuję kilka faktów odnośnie prowadzenia egzekucji w Niemczech.

Egzekucja w Niemczech posiada pewne podobieństwa z uregulowaniami zawartymi w polskim kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z prawem niemieckim, formalnymi wymogami prowadzenia egzekucji są:

 • tytuł egzekucyjny;
 • klauzula egzekucyjna;
 • wniosek egzekucyjny;
 • doręczenie dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Wszystkie rodzaje postępowań egzekucyjnych podlegają powyższym wymogom. Warto zwrócić uwagę, że nie jest dopuszczalne prowadzenie egzekucji z urzędu (wyjątkiem od tego jest oświadczenie woli złożone w trybie § 894 Zivilprozessordnung (ZPO)- niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego).

Egzekucja w Niemczech – konieczny tytuł egzekucyjny

Zgodnie z prawem niemieckim, co do zasady tytułami egzekucyjnymi są tzw. wyroki końcowe (Endurteil), które dzielą się na wyroki prawomocne  (§ 704 ZPO) lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu (§ 300 ZPO). Rozumienie wyroku prawomocnego jest bardzo podobne do uregulowań polskich, gdyż wyrokiem jest orzeczenie od którego nie przysługuje już żaden środek odwoławczy albo gdy dłużnik zrzekł się prawa do apelacji.

Procedura niemiecka zna także inne akty prawne mogącą być podstawą egzekucji, nazwane są one tzw. dalszymi tytułami egzekucyjnymi (weitere Vollstreckungstitel). Zalicza się do nich:

 1. ugody zawarte przed sądem niemieckim lub trybunałem arbitrażowym ustanowionym lub zatwierdzonym przez ministerstwo sprawiedliwości danego kraju związkowego (Landesjustizverwaltung).
 2. postanowienia zasądzające koszty postępowania.
 3. orzeczenia od których przysługuje środek odwoławczy;
 4. dokumenty zarejestrowane przez niemiecki sad lub notariusza w zakresie kompetencji tych organów i na wskazanym formularzu, w części dotyczącej roszczenia, które może być przedmiotem ugody, a które nie ma na celu stwierdzenia oświadczenia woli i nie dotyczy najmu powierzchni mieszkalnych, a dłużnik poddał się w tym dokumencie egzekucji z tytułu określonego w nim roszczenia;
 5. europejskie nakazy zapłaty uznane za wykonalne (§ 794 ZPO).

Poza powyżej wskazanymi, istnieją jeszcze inne dalsze tytułu egzekucyjne, które nadają się do wykonania np. dokument zawierający klauzulę o poddaniu się egzekucji, czy też pozasądowa ugoda adwokacka.

Egzekucja w Niemczech – konieczna klauzula egzekucyjna

W niemieckim systemie prawnym istnieją trzy główne rodzaje nadawanych na tytuł egzekucyjne klauzul:

 1. klauzula zwykła wydawana przez pracownika sekretariatu sądu (§724 ZPO).
 2. klauzula zmieniająca lub przenosząca tytuł wydana przez referendarza sądowego (§ 20 ust. 12 ustawy o referendarzach RPflG).
 3. dokument zawierający oświadczenie o poddaniu się egzekucji znajdujący się u notariusza (§ 794 ust. 1 pkt 5 ZPO).

Klauzulę zmieniająca nadaje się gdy egzekucja uzależniona jest od wystąpienia określonego faktu, a obowiązek udowodnienia tego faktu spoczywa na wierzycielu, natomiast dowód zawarty jest w dokumencie urzędowym lub dokumencie urzędowo poświadczonym. Natomiast klauzula przenosząca ma zastosowanie, kiedy egzekucja prowadzona jest na rzecz następcy prawnego wierzyciela lub przeciwko następcy prawnemu dłużnika (§ 727-729 ZPO).

Egzekucja w Niemczech – konieczne doręczenie zawiadomienia

Doręczenie dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji jest również jednym z warunków jej prowadzenia, skuteczność doręczenia ocenia się stosownie do § 166 i następnych ZPO.

Egzekucja w Niemczech – konieczny wniosek egzekucyjny

Jak wyżej wspomniano egzekucja w Niemczech prowadzona jest na wniosek wierzyciela, złożony ustnie do protokołu sądowego, lub na piśmie zawierającym oświadczenie woli o wszczęciu i prowadzeniu egzekucji na podstawie konkretnego tytułu wykonawczego (§ 753 ZPO). Wierzyciel jest panem postępowania egzekucyjnego, to on decyduje, kiedy, w jaki sposób i w jakim zakresie toczy się egzekucja przeciwko dłużnikowi, oczywiście z zachowaniem przepisów prawa. Egzekucja, zależnie z czego i na jakiej podstawie, jest prowadzona przez różne organy co prezentuje tabela poniżej:

Podsumowując, egzekucja w Niemczech jest dobrze ugruntowanym instrumentem prawnym, pozwalającym wierzycielowi na zaspokojenie jego roszczeń a czasy dzikiego zachodu minęły bezpowrotnie.

prawnik za granicą

Andrzej Żurawski        20 lutego 2017        Komentarze (0)

Są czasem takie sytuacje w życiu, że potrzebny jest prawnik za granicą.

Postępujący proces globalizacji, a także członkostwo Polski w Unii Europejskiej,  powoduje coraz większe powiązanie oraz współzależność między gospodarkami państw. Zawierane są przeróżne transakcje o charakterze międzynarodowym. Wprowadzenie czynnika międzypaństwowego do każdej dziedziny życia, od zwykłych transakcji handlowych zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, po kwestie dotyczące spraw rodzinnych obywateli, może w znacznym stopniu utrudnić dochodzenie swoich praw, a także dbanie o własne interesy.

Z moich doświadczeń wynika, że jedynie odpowiednio dobrany prawnik za granicą może pomóc efektywnie egzekwować lokalne prawo. Dotyczy to np. prawa rodzinnego np :

 • kwestie dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, kiedy jedno z rodziców zamieszkuje za granicą,
 • dochodzenie alimentów od dłużnika posiadającego miejsce zamieszkania w innym kraju,
 • małżeństwo z obcokrajowcem

Prawnik za granicą pomoże również chronić prawa wynikające z przeprowadzenia transakcji międzynarodowych np:

 • zakup przez osobę fizyczną towaru od firmy zagranicznej w ramach sprzedaży internetowej,
 • współpraca przedsiębiorcy z kontrahentem zza granicy,
 • optymalizacja podatkowa
 • założenie spółki / filii / oddziału za granicą

Prawnik za granicą może pomóc także w sprawach spadkowych. Aktualnie coraz więcej ludzi decyduje się rozpocząć swoje życie poza granicami naszego kraju, gromadzi tam majątek oraz zaciąga szereg zobowiązań. Taki stan rzeczy powoduje trudności w określeniu składu majątku, czy właściwego sądu do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy spadkowej.

W końcu pomoc zagranicznego prawnika może okazać się potrzebna, także w kwestii spełnienia wszystkich niezbędnych formalności związanych z rozpoczęciem pracy za granicą.

Obecnie element międzynarodowy można spotkać w coraz większej ilości dziedzin życia. Rozwiązywanie konfliktów i problemów pojawiających się na tym tle, wiąże się z wyborem jednej z dwóch dróg postępowania.

 1. Po pierwsze możesz zwrócić się do polskiego prawnika, który specjalizuje się w sprawach międzynarodowych o zorganizowanie odpowiedniego postępowania za granicą. Wybór tej formy niewątpliwie ma istotne plusy. Możesz posługiwać się językiem polskim i masz bezpośredni kontakt z prawnikiem, co daje Ci możliwość lepszej kontroli nad sprawą.
 2. Możesz także wybrać drugą możliwość, jaką jest bezpośrednie zwrócenie się do adwokata zagranicznego, po uprzednim uzyskaniu jego danych za pomocą ogólnie dostępnych źródeł informacji. Na stronie internetowej europejskiego portalu sprawiedliwości (https://ejustice.europa.eu/content_find_a_lawyer-334-pl.do) prowadzona jest wyszukiwarka prawników zagranicznych, która została opracowana przez Komisję Europejską. Po wpisaniu odpowiednich parametrów można ustalić jaki prawnik za granicą  prowadzi swoja praktykę w danym państwie europejskim, w jakim języku, jaka jest jego specjalizacja etc.

Decyzja o podejmowanych krokach prawnych powinna wiązać się z wyborem najskuteczniejszej metody działania w każdym jednostkowym przypadku. Niezależne od tego czy bezpośrednio czy przy udziale kancelarii krajowej – prawnik za granicą daje dużo większe szanse powodzenia w sprawie.

Komentarz do postępowań europejskich

Andrzej Żurawski        18 lutego 2017        2 komentarze

 

A może by Pan napisał komentarz do postępowań europejskich?

 

Takie pytanie usłyszałem po jednym z prowadzonych przeze mnie warsztatów dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Postępowania transgraniczne to materia dość złożona i rozległa, stąd też podszedłem do zagadnienia ze sporą rezerwą. Z drugiej strony w ciągu ostatnich sześciu lat działałem jako pełnomocnik w kilkuset postępowaniach transgranicznych – w tym prowadząc europejskie postępowanie nakazowe i europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Miałem okazję dzielić się wiedzą z tego zakresu na kilkudziesięciu prowadzonych przeze mnie warsztatach i szkoleniach, więc dlaczego nie ująć tego jako praktyczny komentarz do postępowań europejskich?

Od tak postawionego pytania był już tylko jeden krok do decyzji. No i po kilkumiesięcznych zmaganiach razem z mec. Lucyną Łuczak Noworolnik przesłaliśmy do wydawnictwa Wolters Kluwer treść komentarza do postępowań europejskich, który został następnie podzielony na dwie pozycje:

Formularze dotyczące postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Komentarz instruktażowy

 

Formularze dotyczące europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Komentarz instruktażowy.

Dlaczego powyższe publikacje są warte uwagi?

 

Przede wszystkim dlatego, że są przygotowane przez praktyków i dla praktyków. Reprezentując w postępowaniach sądowych nabywa się wiedzę na temat zagadnień szczególnie istotnych, newralgicznych dla osiągnięcia zamierzonego efektu procesowego.  Dzieląc się naszą wiedzą w sposób usystematyzowany według budowy konkretnego formularza staramy się krok po kroku przeprowadzić czytelnika do zamierzonego efektu – ukazują jednocześnie pułapki prawne jakie potrafią czyhać na drodze. Tych w postępowaniach transgranicznych nie brakuje.

Trzeba mieć na uwadze zarówno regulacje europejskie, jak i krajowe a warto także orientować się w umowach i konwencjach międzynarodowych. Co więcej nie wystarcza już znajomość orzecznictwa i literatury krajowej. Skoro w Polsce obowiązuje prawo europejskie, istotne znaczenie ma również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i kształtowane na jego podstawie poglądy zagranicznej doktryny.

Przygotowując komentarz do postępowań europejskich mieliśmy powyższe na uwadze.

Gdzie możesz zapoznać się z treścią komentarzy?

 

Komentarze są dostępne za pośrednictwem wydawnictwa Wolters Kluwer. Aby dowiedzieć się więcej kliknij w odpowiedni z bannerów poniżej.

Zapraszam do kontaktu na blogu

 

Gdyby w trakcie czytania naszły Cię wątpliwości albo chciałbyś podjąć dyskusję – po prostu zostaw Twój komentarz na blogu. Z przyjemnością poznam Twój punkt widzenia lub postaram się wyjaśnić bardziej skomplikowane zagadnienia – tak abyś mógł zastosować tą wiedzę w praktyce. Temu ma w końcu służyć przygotowany przez nas dwuczęściowy komentarz do postępowań europejskich.

prawnik międzynarodowy

Andrzej Żurawski        17 grudnia 2016        Komentarze (0)

Jeszcze kilkanaście lat temu praca adwokata dotyczyła praktycznie wyłącznie spraw krajowych, przeważnie karnych i cywilnych, więc pojęcie prawnik międzynarodowy, czy adwokat międzynarodowy w zasadzie nie występowało.

Jakikolwiek wątek międzynarodowy nierzadko zwiastował problemy nie do rozwiązania, stąd też sprawy z elementem międzynarodowym były przez adwokatów omijane szerokim łukiem.

Obecnie wyspecjalizowani prawnicy, w tym adwokaci wręcz doszukują się elementów transgranicznych, aby móc przejść na regulacje unijne lub konwencyjne. Nierzadko te regulacje są korzystniejsze od krajowych i pozwalają zaskoczyć gorzej przygotowanego przeciwnika procesowego.

Pomoc prawna, którą świadczy na ogół polski prawnik międzynarodowy w zakresie cywilnym uwidacznia się głównie w dwóch wymiarach: pomocy i reprezentowania w przypadku zaistnienia sporu i przy organizacji biznesu.

prawnik międzynarodowy

Prawnik międzynarodowy pomoże w sprawie związanej ze sporem

Z mojego doświadczenia wynika, że kiedy dochodzi już do konfliktu interesu między stronami zamieszkałymi w różnych krajach najszybszą i najtańszą metodą jego rozwiązania jest polubowne zakończenie sprawy w drodze ugody. Dobrze jest gdy jej warunki i treść negocjują fachowi pełnomocnicy, albowiem umożliwia to rozwiązanie sporu merytorycznie i bez nadmiernych emocji. Działania przed sądem powinny zawsze być traktowane jako ostateczność. Tym bardziej, że może okazać się, że właściwym w konkretnej sprawie jest sąd w innym państwie.

WINDYKACJA ZAGRANICZNA

Artykuł

W sprawach o zapłatę jednym z pierwszych kroków jest wysłanie dłużnikowi ostatecznego adwokackiego przedsądowego wezwania do zapłaty. Nierzadko wezwanie takie uświadamia dłużnikowi, że wierzyciel nie zamierza zapomnieć o problemie, określa dokładnie czego wierzyciel żąda, a także umożliwia odniesienie się dłużnikowi do żądań wierzyciela. Jedynie przed sądem i w pismach do niego kierowanych istnieje obowiązek używania języka urzędowego lub korzystanie z tłumaczenia przysięgłego. Stąd też wezwania do zapłaty mogą być sporządzane w dowolnym języku obcym zrozumiałym dla dłużnika.

WEZWANIE PO ANGIELSKU

Wzór

WEZWANIE PO NIEMIECKU

Wzór

Kiedy ze wstępnej analizy sprawy wynika, że w sprawie prawem właściwym jest prawo inne niż polskie i że sąd polski nie ma jurysdykcji do jej rozpoznania działania adwokata się nie kończą. Może on, korzystając z międzynarodowych kontaktów przekazać sprawę adwokatowi lub innej osobie uprawnionej (według przepisów miejscowych) do świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej na terenie tego państwa. Po przekazaniu sprawy adwokat może kontaktować z adwokatem z innego Państwa i uzyskiwać informacje na temat stanu postępowania, tak aby klient nie musiał się już o to martwić.

W przypadku posiadania uprawnień w innym Państwie, adwokat może samodzielnie, bez pomocy kolegów po fachu, świadczyć pomoc prawną za granicą. Niezależnie od tego czy adwokat będzie mógł prowadzić sprawę samodzielnie, czy też skorzysta on z pomocy zagranicznego adwokata, najważniejsze jest aby klientowi została zawsze udzielona fachowa pomoc, a jego interes należycie zabezpieczony. Korzystanie z osób nie posiadający kwalifikacji do bycia pełnomocnikiem procesowym może zaszkodzić i nawet późniejsze zlecenie prowadzenia sprawy adwokatowi nie odwróci negatywnych konsekwencji, podjętych wcześniej działań. Dlatego też tak ważne jest, aby niezwłocznie po pojawieniu się problemu zwrócić się do osoby profesjonalnie zajmującej się świadczeniem międzynarodowej pomocy prawnej.

Prawnik międzynarodowy pomoże przy organizacji i zabezpieczeniu biznesu

Klienci biznesowi prowadzący interesy za granicą, ze względu na zakres prowadzonej przez siebie działalności potrzebują stałej obsługi prawnej. Firmy, które chcą prowadzić taką działalność zainteresowane są warunkami prawnymi, jakie muszą spełnić. Nierzadko chodzi o wybór odpowiedniej formy prawnej dla takiej działalności. Wchodzą tu w grę – założenie filii bądź oddziału lub zupełnie nowej spółki, wbrew pozorom nie tylko dla celów optymalizacji podatkowej.

Jeżeli przedsiębiorcy nie chcą bezpośrednio działać w innym państwie, a ich działalność polega na eksporcie bądź imporcie towarów to często zależy im aby umowy regulujące wzajemne prawa i obowiązki były możliwie dokładne, a ich treść w sposób precyzyjny wyrażała ich wolę i minimalizowała ryzyko. Osiągnięcie tych założeń możliwe jest jedynie przy pomocy adwokata specjalizującego się w prawie międzynarodowym.

Aby zapobiec sytuacji niekorzystnym adwokat zajmujący się sprawami międzynarodowymi potrafi doradzić jakie należy podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia transakcji nie tylko poprzez właściwą treść umowy ale również poprzez działania faktyczne minimalizujące ryzyko współpracy z podmiotami zagranicznymi. Do takich działań należy np. sprawdzenie kontrahenta zagranicznego, ustalenie jakie zabezpieczenia rzeczowe i osobowe można wykorzystać, poinstruowanie jak prowadzić korespondencję z kontrahentem aby uzyskać materiał dowodowy w potencjalnym sporze sądowym.

SPRAWDZENIE KONTRAHENTA

Artykuł

Adwokaci już dawno przestali unikać spraw międzynarodowych, co więcej pojawili się również tacy którzy zaczęli się w nich specjalizować. Jeszcze bardziej niż w sprawach krajowych prawdziwa jest zasada, iż skorzystanie z pomocy adwokata na wczesnym etapie działań transgranicznych może zapobiec późniejszym kłopotom. Skorzystanie z usług jakie świadczy prawnik międzynarodowy posiadający tytuł zawodowy adwokata to postawienie na wiarygodne, sprawdzone i bezpieczne rozwiązania prawne.